Evaluering og opfølgning

Skolens evaluerings- og opfølgningsplan 2020hent her.

Plan og praksis for evaluering på Al-Hikma Skolen

Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan

Med udgangspunkt i at evaluering er et væsentligt systematisk redskab i skolens daglige arbejde, er visionen, via aktiv anvendelse af evalueringsredskaber, at skabe de optimale vilkår for alle elevernes faglige, personlige og sociale udvikling. Visionen for evalueringen skal ses i sammenhæng med visionen for trivsel og visionen for skole-hjem-samarbejdet. Det er derfor vores opfattelse, at ethvert samarbejde om undervisningen bør rumme evalueringsaspektet, da et godt samarbejde kræver konstant refleksion, evaluering og opfølgning.

 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels fremstå som tydelig og målrettet dels foreskrive en refleksiv og undersøgende praksis, der skal medvirke til udvikling og læring på alle niveauer.
 2. Skolen ønsker at fastholde fag, undervisning og pædagogik som et personligt anliggende og ansvar, hvor sammenhængen skabes gennem den åbne dialog mellem lærere, elever og forældre.
 3. Evalueringsplanen er en selvevaluering med det dobbelte formål både at være det interne værktøj, der kan støtte op om konstruktive udviklingsprocesser og samtidig være den synlige oversigt over skolens evalueringspraksis, som skolen ønsker at delagtiggøre og involvere alle interesserede i.
 4. Desuden beskriver evalueringsplanen hvorledes skolens evalueringspraksis lever op til gældende lovgivning:

Friskoleloven § 1b stk. 1
”Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.”

I Friskoleloven § 1b stk. 2
”Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte.”

I Friskoleloven § 1b stk. 3
”Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.”

Skolen skal offentliggøre resultatet af evalueringen og opfølgningsplanen (de væsentlige konklusioner).

Løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kernen i den løbende evaluering om elevernes udbytte af undervisning er dialoger og vurderinger mellem lærere og elever i forbindelse med den daglige undervisning. Her følges til stadighed op på- og lægges mål for elevernes udbytte af undervisningen.

Disse samtaler underbygges ved mindst ét årligt forældremøde og to årlige skole-hjem-samtaler – en i efteråret og en i foråret.

Op til skole-hjem-samtalerne i foråret har alle elever haft personlige samtaler på mindst 15 min. med deres klasselærer igennem det vi kalder Elevdagen. Her har de evalueret på undervisningen og sammen med læreren fastsat elevens faglige, personlige og sociale ønsker og evt. mål for resten af skoleåret.

Vi tager afsæt i, at elever har en blanding af forskellige intelligenser og læringsstile, at de har forskellig baggrund og forskellige forudsætninger, at læring er noget individuelt, der foregår sammen med andre, og at eleven skal inddrages efter evne i at formulere egne mål for at kunne engagere sig i egen læreproces.

Her forholder eleverne sig til fagene, sociale relationer, samt klassens og skolens trivsel.

Den løbende evaluering foregår også løbende ved:

 • Årlige elevplaner for alle elever
 • Individuelle samtaler mellem hvert enkelt barn og klasselæreren i løbet af bl.a. Elevdagen.
 • Klassesamtaler, ved behov, pigemøder, drengemøder, gruppemøder.
 • Skole-Hjem-Samtaler, mindst to gang om året og ellers ved behov.
 • Klassegennemgangsmøder mellem klassens lærere og ledelse hver vinter og sommer, hvor hver enkelt elev og dennes udvikling på forskellige områder bliver drøftet.
 • Forældremøder, mindst én gang om året.
 • Daglig skole-hjem-samarbejde, telefonopkald, SkoleIntra og dialog på skolen.
 • Ekstraordinære individuelle handleplaner, ved behov, udarbejdet af forældre, elev og pædagogisk personale i fællesskab – og nogle gange i samarbejde med skolesocialrådgiver, PPR og sundhedsplejerske. 
 • Løbende prøver i dansk, matematik og arabisk i alle klasser samt yderligere prøver i fransk, geografi, biologi, geografi og fysik/kemi i udskolingen. Hvert skoleår starter med en MAT-prøve og en ST-prøve, som skal redegøre for elevernes faglige niveau i starten af skoleåret. Skoleåret afsluttes med den samme prøve i et forsøg på at aflæse progressionen. 
 • Fast evaluering af elevernes trivsel hvert år gennem værkstøjerne på Klassetrivsel.dk 

For elever, som modtager special- eller støtteundervisning udarbejdes særligt detaljerede elevplaner evt. i samråd med PPR, som evalueres i forbindelse med evt. ansøgning om støtte i det kommende skoleår.

Skole-Hjem-Samarbejdet

Der gennemføres Skole-Hjem-Samtaler for alle elever to gange om året – en i foråret og en i efteråret. Til skole-hjem-samtalerne er mindst to af klassens lærere til stede og hver samtale varer ca. 15 min.

Der afholdes mindst ét årligt forældremøde i hver klasse i starten af skoleåret, hvor forældrene underrettes om skolegang og undervisning, dels sammen med de andre forældre drøfter, kommenterer og vurderer klassens arbejde og samvær som helhed.

Ud over disse faste møder har forældrene og lærerne adgang efter behov til at ønske at mødes.

Der er en stor grad af samarbejde mellem skolen og forældrene på daglig basis. Forældre har åben adgang til lærere og ledelse, og skolen kontakter da også forældrene ofte via intranet eller telefon, når der er behov for at tale om det enkelte barn.

Lærerne og ledelsens evaluering af skolens pædagogiske arbejde:

På de ugentlige trinteammøder, fagteammøder eller lærermøder evalueres det daglige arbejde med eleverne. Der foretages en grundig evaluering og justering efter hvert skolearrangement og hver speciel skoledag. Denne proces finder også sted i de daglige samtaler og i samværet med børnene, i det nære samarbejde med forældrene og på forældremøderne. Samtlige lærere sammenholder egen undervisning med del – og slutmål i alle fagplaner. Dette drøftes løbende i bl.a. de forskellige teams.

To gange om året holder det pædagogiske personale og ledelsen såkaldte puljemøder, der har til hensigt at udvikle skolens praksis med udgangspunkt i de punkter, som afstedkommer af de løbende evalueringer.  

Der afholdes desuden to pædagogiske dage pr. skoleår ellers kan en af dagene udvides til en pædagogisk weekend.